Reklamační řád

 
 
 

Mail: info@suprovedarky.cz

 
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu Suprovédárky.cz

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení.

 

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.suprovedarky.cz je Peter Šuhajda - ASCONA, Radlinského 972/3, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Tento reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací.

 

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. (Doporučujeme nejprve kontaktovat telefonicky).

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá (číslo objednávky, název produktu),
• komu je reklamace určena,
• datum podání reklamace.

3. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

4. Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

5. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje: • při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednavatele) • při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení • při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele .

6. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

7. Objednatel je oprávněn tento reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.


Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 24.07.2013 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.